Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Взаимни фондове

Видове, предимства и рискове

Взаимните фондове, наричани още договорни фондове, представляват колективна схема за инвестиране на парични средства от много на брой инвеститори. Средствата  се обединяват с цел закупуване на различни ценни книжа – акции и облигации или други финансови инструменти. Срещу всяка предоставена сума инвеститорът получава пропорционален дял от взаимния фонд. Ценните книжа, в които инвестира взаимен фонд, се нарича портфейл. Портфейлите се управляват от професионални портфолио мениджъри, които притежават нужния финансов опит и експертиза, за да извършват мониторинг на пазарите и да инвестират в правилните активи.

Инвеститорите във взаимния фонд реализират доходност, ако нараства стойността на дяловете му. Тази стойност се увеличава, ако се вдига  цената  на финансовите инструменти в портфейла. При подобни обстоятелства, ако инвеститорът продаде дела си, то той ще реализира печалба. Всеки взаимен фонд изчислява стойност на дяловете и я публикува на интернет страницата си.

Взаимните фондове в България се управляват от лицензирани управляващи дружества, които се регулират от надзорен орган – Комисия за финансов надзор (КФН).

 Видове взаимни фондове

Според рисков профил:

 • Нискорисков (консервативен) – инвестициите са насочени главно към финансови инструменти на паричния пазар, в това число държавни ценни книжа, облигации и депозити;
 • Балансиран – при този рисков профил се инвестира и допълнително в облигации и акции;
 • Високорисков (агресивен) – инвестициите са  към по-високодоходни активи (акции, суровини), които се характеризират и с по-висока динамика в цените.

Според вид управление:

 • Активно управлявани –портфейлният мениджър и екипа анализатори, в зависимост от конкретната пазарна ситуация могат да увеличават или намаляват теглото на различните активи в портфейла с цел да постигне на по-добра доходност, спрямо с  индекса за сравнение;
 • Пасивно управлявани – тов са т.нар. ETF фондове, които следват пасивно представянето на даден борсов индекс.

В зависимост от географската насоченост:

 • Глобални – при които няма географски ограничения на инвестицията – пример Global Sustainable Growth
 • Инвестиращи в определена държава или регион – тук инвестициите са насочени главно към активи в даден регион или страна. В този случай може да изберете взаимен фонд  Азия или в Централна и Източна Европа например.

Друг популярен критерий, според който се разграничават различни видове взаимни фондове, е секторният т.е.инвестиции към конкретен икономически отрасъл или още по-специфично  към перспективни компании в избран бранш: биотехнологии, информационни технологии, фармация и други.

Предимства на инвестициите във взаимни фондове

Основните плюсове на инвестицията в договорни фондове са:

 • Разпределение на риска (диверсификация) или т.нар. стратегия „не всички яйца в една кошница“ –портфейлът е разпределен в различни категории финансови инструменти – акции, облигации, суровини кеш и следователно рискът е разпределен.
 • Ликвидност – инвестицията във взаимен фонд дава възможност да разполагате с парите си по всяко време. Фондовете обикновено обявяват нетна стойност на активите (цена за един дял), по която може да продадете дяловете без да сте ограничени със срок като при депозитите.
 • Професионално управление – благодарение на управляващото дружество, сте спокойни, че паричните ви средства се управляват професионално, дори и вие самите да нямате нужната финансова грамотност. Мениджърите правят периодичен мониторинг на пазарите, изготвят анализи и отчети, и на тяхна база преценяват в кои финансови инструменти да насочат инвестициите. Това е особено важно при волатилни пазари, което е и причина експертите да съветват да изберете активно управлявани пред пасивно управлявани взаимни фондове.
 • Достъпност. Инвестиционните планове или по-популярни като спестовен план ви дават възможност да инвестирате регулярно суми дори от порядъка на 100 или 200 лв. Исторически доказано е, че въпреки различните сътресения на пазарите най-високата дългосрочна възвращаемост на инвестираните средства дават акциите.
 • Липса на данъчни утежнения – доходността от този вид инвестиция не се облага с данъци
 • Регулярна отчетност – управляващите дружества ежедневно публикуват стойността на дяловете от взаимния фонд в сайтовете си. Инвеститорите получават и месечни бюлетини, които съдържат детайлна информация относно тенденциите при различните инвестиции.

За да разберете повече за инвестирането във взаимни фондове, целевата доходност, подходящият за вас рисков профил и актуалните тенденции на фондовите пазари, можете да се свържете със специалистите от Карол Капитал тук. Управляващото дружество предлага няколко взаимни фонда с насоченост в региона на Централна и Източна Европа, както и широка гама от Schroders фондове.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.

 

 

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол