ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ SCHRODERS
На фокус през 2019 г.
СПЕСТОВЕН ПЛАН ОТ КАРОЛ
4-10% очаквана средногодишна доходност
*доходността не е гарантирана
ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ АДВАНС
Инвестиции в Централна и Източна Европа
В КАКВО И КАК ДА ИНВЕСТИРАМ
Вижте вашия инвеститорски профил
Фондове
Адванс
Фондове
Шрьодерс
Доверително
управление
Спестовен
план

Адванс Инвест

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Адванс Източна Европа

Взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента фондът инвестира на пазарите в 8 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа.

Адванс Възможности в Нова Европа

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в 
Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.Адванс Глобал Трендс

ДФ Адванс Глобал Трендс е взаимен фонд от отворен тип с глобален фокус. Фондът може да инвестира в различни видове активи – акции, облигации, суровини, но основната част от инвестициите му е в акции.

Портфейлът се структурира чрез покупката на борсово търгувани и взаимни фондове, предимно в САЩ и Европа. Фондът се управлява активно. 

Адванс Консервативен Фонд - в ликвидация

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД „АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД"

 Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД , организиращо и управляващо Договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд" („Фонда“) на свое заседание на 12.08.2019 г. взе решение за прекратяване на Фонда  и считано от същата дата да спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фонда и изчисляването на нетна стойност на активите, поради липса на инвеститори, притежаващи дялове от Фонда и дялове в обращение. Последна нетна стойност на активите на Фонда, както и емисионна стойност, нетна стойност на един дял и цена на обратно изкупуване са изчислени и обявени за 09.08.2019 г.

„С решение на КФН № 997-ДФ от 29.08.2019г. е дадено разрешение за прекратяване на Договорен Фонд „Адванс Консервативен Фонд“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му.

При въпроси, можете да се свържете с наш представител на следните координати :

гр. София 1164, ул. Златовръх 1, тел: (2) 4008 396, от 9:00 до 17:00 ч.

Котировки на фондовете на Карол Капитал

Новининай-новото от кухнята на Карол

Блогът на КаролТенденции, анализи и експертиза от нашите анализатори

Енергия. Интелект. Експертиза. Резултати.