Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Какво представляват инвестициите?

Думата „инвестиция“ произлиза от латински език и означава „влагам“. 

Думата „инвестиция“ произлиза от латински език и означава „влагам“. 

В най-честата си форма това са финансови вложения на средства в дадени обекти, за продължителен период от време. Целта им е нарастване на доходността и получаване на печалба чрез разширяване на капитала на съответния инвеститор. 

Всяка инвестиция се характеризира с последващи плащания към съответния обект на инвестиране. 
Финансовите инвестиции представляват придобиване на финансови активи, които могат да се определят като прираст на капитала. Те се осъществяват чрез влагане на пари в ценни книжа, като облигации, акции, опции, фючърси и други.

Инвестициите играят съществена роля в икономиката. Практически именно те са необходимата предпоставка за стимулиране на икономиката в една държава.

Неслучайно именно в държавите с най-развити пазарни икономики, финансовите инвестиции имат приоритет както като сфера за научни изследвания, така и като област на практическа инвестиционна дейност.

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол