Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Управление на финанси

Планиране, организиране и контрол на финансовите дейности

Какво представлява управлението на финанси?

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси.
Това е една от най-важните задачи, пред които се изправя всяка организация – предприятие, държавна единица и други.
Наличието на ефикасна система за управление на финансовите ресурси, ориентирана към комплексно решаване на възникналите казуси за приходите и разходите, дава възможност на дадената организация да използва ефективно всички налични ресурси, в това число и привлечени инвестиции.
Разбира се, можете да постигнете добро и ефективно управление на финансите, само ако разполагате с добър организационен план. Тоест, да са ясно определени целите, да има разработени стратегии и конкретни действия за достигането на въпросните цели. Това е най-лесно и бързо осъществимо от професионален екип от финансови консултанти, които са специализирани в управлението на финанси. Те притежават необходимите познания и умения, за да управляват финансите ви в желаната насока. Те определят дългосрочните стратегии и действията, които трябва да бъдат предприети в краткосрочен план, за да е ефикасно управлението на финансите.

 

Управлението на финансите включва вземане на инвестиционни решения за влагане на средства в дълготрайни активи, във финансови активи и в други разнообразни категории от рискови и нискорискови активи.

Процесът се осъществява от професионални инвестиционни консултанти. Въпросните консултанти са водени от целите на клиента, от възможностите му, от рисковия профил, който предпочита.
По този начин се управлява индивидуалния инвестиционен портфейл, като се насочват парични средства на даден инвеститор към рискови активи с по-малка или по-висока доходност.
Инвестиционната стратегия за всеки отделен инвеститор се определя чрез задълбочен анализ на толерантността към риск, както и на очакваната доходност и ликвидност на самия портфейл.

Персоналното управление на финанси, или управлението на индивидуалния портфейл от ценни книжа, представлява персонализирано управление на финансови активи, без специални инструкции от страна на инвеститора.
При управлението на финансите от консултант, първо се набелязват целите и след това се разработват персоналните стратегии за постигането им. Консултантът се съобразява и с ограниченията (нуждите от ликвидност, времеви хоризонт, уникални обстоятелства, законови и регулаторни ограничения, данъчни съображения) и личните предпочитания на самия клиент. Това е правило при управлението на финансите. Следващата стъпка от процеса е формирането на дългосрочни очаквания за капиталовите пазари и определянето на стратегическата структура на рисковите активи. А последният етап е непрекъснатото наблюдение на инвестиционния портфейл. То се изразява в стриктно следене за промени в икономическите и пазарните фактори, с цел да се реагира максимално бързо. Управлението на финанси е съставено и от следене на обстоятелствата на клиента и евентуално ребалансиране на портфейла в отговор на настъпили промени.

 

При този вид управление на финанси, инвеститорът може да изрази и конкретни изисквания за дадена област, към която желае да са насочени инвестициите му. Подобни сфери на инвестиции може да са географски райони – например само Южна Америка, само азиатски страни или активи в Австралия. Насочеността на инвестиционните портфейл, освен по географски принцип, може да е и фокусирана върху дадена икономическа сфера – био технологии, фармация, автомобилна индустрия, строителен сектор и много други. Управлението на финанси често е насочено и към IT сектора, тъй като повечето инвеститори виждат именно там огромен потенциал. Макар и клиентът да е свободен да насочва инвестициите, според желанието си, в даден сектор, то все пак крайните решения се вземат от експертите консултанти. Именно те решават точно в какви активи да инвестират, в кои компании и каква сума. Разбира се, подобно управление на финансите е на база обстойни анализи на пазарите с потенциал. Дори и инвестицията да е тясно насочена към една сфера, то диверсификация отново може да бъде постигната. Това е възможно чрез разпределяне на инвестициите в различни активи на много компании от дадената област. Вече знаете, че управлението на финансите се подчинява именно на диверсификацията.
Висококвалифицираните специалисти по управление на финансите винаги ще съставят най-подходящата стратегия за управление на персоналните инвестиционни средства на клиента. Това ще се осъществи, разбира се, посредством съобразяване с предпочитанията за риск и доходност на инвеститора.

Фондове

Инвестиции

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол