Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Борсово търгувани фондове

Най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове.

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

 

Какво представляват?

Инструменти, които имат за цел да следват в максимална степен движението на даден индекс или актив. Комбинират гъвкавостта и простотата на търговията с отделни акции и предимствата, които предлагат взаимните фондове по отношение на диверсификация на инвестиционния портфейл. Търгуват се както акциите и могат да бъдат купувани и продавани по време на ежедневната борсова търговия.

Основни фактори, които да имаме предвид при инвестиране

 1. Кога е създаден и пуснат за търговия на вторичен пазар борсово търгуваният фонд?
 2. Какъв е размерът на активите?
 3. Какъв е размерът на дневния обем на търговия?
 4. Какъв индекс следва борсово търгуваният фонд и каква е конструкцията на самия индекс?
 5. Колко стриктно борсово търгуваният фонд следва промяната в стойността на индекса или цената на актива в исторически план?
 6. Отговаря ли борсово търгуваният фонд на преследваната от инвеститора инвестиционна стратегия?

 

Какви са видовете борсово търгувани фондове?

 1. Следващи индекси в акции (регионални индекси, индекси на държави, секторни индекси);
 2. Следващи индекси върху инструменти с фиксирана доходност (облигации);
 3. Следващи изменението на цената на суровините;
 4. Следващи движението на двойка валути или на една валута спрямо кошница от валути;
 5. Стратегически борсово търгувани фондове (дивидентна доходност, подценени акции, растящи компании, малка и голяма пазарна капитализация);
 6. Активно управлявани борсово търгувани фондове;

Разлики с взаимните фондове

 1. При взаимните фондове дяловете се продават и изкупуват обратно на гише при техния издател. Търговията с акциите на борсово търгуваните фондове се осъществява на вторичен пазар. Обратно изкупуване на гише на акциите се прави само за големи пакети - най-често от минимум 50 000 акции и се практикува от институционални инвеститори.
 2. Борсово търгуваните фондове са предимно пасивно управлявани фондове. Основната им цел е не да постигнат доходност, по-добра от пазара, както е при взаимните фондове, а да репликират индекса или актива, чиято цена следват.
 3. Приходите от дивиденти не се реинвестират автоматично, а отиват по сметка на клиента, който по собствено желание би могъл да увеличи позицията си в съответния борсово търгуван фонд.
 4. При пускането на поръчка за покупка или продажба на дялове от взаимен фонд - инвеститорът ги купува на цена, която се калкулира при следващото изчисляване на нетната стойност на активите. Покупката на акции на борсово търгуваните фондове се реализира по текуща пазарна цена.

 

Прилики с взаимните фондове

 1. И те са портфейли от финансови активи като акции, облигации, деривати. Участието на инвеститора е пропорционално на инвестираната от него сума.
 2. Структурират се обикновено като инвестиционни компании от отворен тип и са регулирани от същата нормативна уредба, която регулира и взаимните фондове.
 3. Също както и взаимните фондове борсово търгуваните такива са задължени да изчисляват и публикуват нетна стойност на активите на портфейла от активи в края на всеки работен ден.

Какви са предимствата?

 1. Издават се и се управляват от най-авторитетните и най-големите инвестиционни компании.
 2. Възможност с една единствена транзакция да се изтъргува портфейл от активи.
 3. Инвеститорът се възползва от перспективите на отделен пазар или регион, като се спестяват множество усилия за подбора на активи, структурирането и управлението на портфейл.
 4. Избягва се рискът от инвестицията в акциите на отделната компания.
 5. Много добро решение за инвестиции в региони и страни, където има проблеми с ликвидността.
 6. Много лесен и удобен начин да се възползваме от движенията в цените на ресурсите (без да е необходимо да се закупува физическия актив или да се търгуват сложни и високо рискови инструменти).
 7. Ниски разходи за управление на портфейла поради пасивната структура.
 8. Чрез тях се осъществява бързо и лесно преструктуриране на портфейла.
 9. Прозрачност на инвестиционния портфейл - борсово търгуваните фондове са задължени да публикуват информация за структурата на инвестиционния портфейл всеки ден.

Фондове

Инвестиции

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол