Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Видове инвестиции

Едни от най-често срещаните са гражданството на вложителя и областта на инвестиране.

Съществуват различни критерии за разграничаването им. Едни от най-често срещаните са гражданството на вложителя и областта на инвестиране.

В зависимост от гражданството на инвеститора, инвестициите могат да се класифицират на:

  • Вътрешни (местни) – когато се осъществяват от различни физически и юридически лица в рамките на икономиката на държавата. 
  • Чуждестранни (международни) – всяко вложение на чуждестранно физическо или юридическо лице в определен обект.

В зависимост от областта на инвестиране:

  • Реални – това са вложенията в реалния сектор на икономиката, като дълготрайни материални активи (сгради, машини), дълготрайни нематериални активи (интелектуална собственост), краткотрайни активи и други.
  • Финансови – влагане на парични средства за закупуване на ценни книжа. Капиталовите ценни книжа са предназначени за дългосрочно и краткосрочно финансиране.

Инвестициите се делят и на преки и непреки. Преките са тези, които са свързани с придобиване на дългосрочно участие в съществуващи предприятия, като се цели контрол на оперативната дейност. Непреките се наричат още портфейлни – при тях има закупуване на ценни книжа, а целта е капиталова печалба под формата на дивиденти.
Портфейлните инвестиции са вид капиталови инвестиции, насочвани към компании и пазари, при които се очаква най-голяма възвръщаемост, след като е отчетен и съответния инвестиционен риск.
При тях има намаляване на риска от загуба, поради разпределяне на вложенията в различни финансови инструменти – акции, облигации, деривати, валута и други.

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол