• Договорният фонд (ДФ), наричан още взаимен или колективна инвестиционна схема, е най-популярният начин на управление на спестяванията. С малки суми можете да получите възможността да инвестирате в цял свят.
  • Договорният фонд набира пари от много вложители, а набраните пари се инвестират в различни компании, съобразно инвестиционна стратегия.
  • Договорният фонд може да има за цел да инвестира в конкретна страна – например - в български акции, а може да бъде фокусиран и върху определен регион – азиатски, източноевропейски, латиноамерикански или друг.
  • Когато инвестирате в договорен фонд, вие ставате притежател на определен брой от дяловете му. Стойността на 1 дял се определя от стойността на ценните книжа, в които ДФ е инвестирал.
  • Договорният фонд е подходящ инструмент за хора, които нямат достатъчно време, познания и желание да инвестират директно сами. Придобивайки дялове, вие индиректно ставате собственик на акциите, в които договорният фонд инвестира.
  • Договорните фондове обявяват цена поне 2 пъти седмично, повечето го правят всеки ден, така че във всеки един момент вие може да установите каква е стойността на вложението ви.
  • Договорният фонд е много подходящ инструмент, за целящите да „не държат всички яйца в една кошница“. Да предположим, че имате 2,000 лв. – сумата е достатъчно голяма, за да се замислите за инвестиране, но същевременно не може да ви осигури достатъчно добър контрол върху риска, който предприемате, защото с тази сума просто не можете да инвестирате в достатъчно на брой акции. Да предположим освен това, че сте чули, че азиатският регион има добър потенциал, поради силния демографски фактор, силното вътрешно търсене, евтиния труд и т.н. Ще ви отнеме много време и ще се изискват много познания, за да анализирате компаниите, които се търгуват в Индия, Тайланд, Корея, Индонезия и т.н. Като алтернатива можете да вложите вашите 2,000 лв. в договорен фонд, който инвестира в азиатския регион и така можете да се възползвате от потенциала на 50-60 компании едновременно. Така вашите спестявания стават част от един портфейл с по-ниско ниво на риск - нещо, което няма да постигнете, ако решите да инвестирате самостоятелно, както поради обективната невъзможност да следите толкова много компании, така и поради транзакционните разходи.
  • Много голям позитив на договорните фондове е това, че те са само от отворен тип – т.е. техният капитал се променя във всеки един момент, защото вие можете във всеки един момент да запишете или да продадете обратно дяловете си. Няма никакво задължение да затваряте парите си за какъвто и да е период от време.
  • Другите предимства на договорните фондове са ниските такси на управление, а освен това и печалбата, която не се облага с данъци.
  • В България се предлагат около 100, управлявани от български компании, а също така и над 200 договорни фонда, управлявани от чужди компании, но предлагани в България.

Ако искате да научите повече за инвестициите и управлението на личните финанси, можете да се запишете за безплатен уебинар на Карол Капитал Мениджмънт.