Има няколко индикатора, които могат да определят потенциала на един икономически сектор – оценъчни съотношения, макроикономически фактори, ръст на печалбите, сентимент и фундаментални фактори. Ако ранкираме различните сектори по споменатите критерии, можем да видим кои сектори са перспективни за инвестиции в кракоткосрочен и в дългосрочен план.

Ако проследим таблицата, ще видим че в краткосрочен хоризонт най-перспективни са някои дефанзивните сектори – здравеопазване, недвижими имоти, комунални услуги, потребителски стоки от първа необходимост, както и индустриално производство. Предвид ситуацията на потенциални рискове от търговски войни и промяна на политиките на централните банки, изглежда че най-добрата краткосрочна инвестиция би била именно в тези дефанзивни сектори, където евентуални сътресения не биха се усетили силно.

В по-дългосрочен хоризонт обаче картината се променя. Ако вземем същите сектори и същите индикатори при хоризонт от 12 месеца, ще получим следната таблица.

Здравеопазването отново запазва първото място в класацията, но виждаме, че финансовите услуги, информационните технологии и енергетиката са сектори с добър потенциал за растеж и доходност в хоризонт от 1 година. Видно е, че хоризонтът на инвестицията е един от водещите фактори.

А кои биха били перспективните сектори в още по-дългосрочен план? В следващата графика са посочени 5 теми, които ще бъдат водещи в социално-икономическия живот в следващите от 5 до 10 години и съответните икономически сектори, които ще се възползват от тяхното развитие. Изкуственият интелект и иновациите са сфера, в която се правят огромни инвестиции и се използват все повече и повече в производството и услугите. Прогресът в здравеопазването също е тема, която е във фокуса на анализаторите. Напредъкът на съвременната медицина в редица сфери е забележителен. Ръстът на участието на жените в работната сила е тенденция валидна за целия свят – в Япония тя се наблюдава от 17 г., в Ееропа в последните десет, а в САЩ сега започва. Новите технологии и увеличаването на ефективността в работата ще доведе до увеличаване на свободното време в бъдеще, което от своя страна ще стимулира сектори като забавления, туризъм, медии. Ежедневните новини ни подсказват, че нарастваща роля в нашия живот ще има сигурността, не само в направлението отбрана и сигурност, но и ИТ сигурност.

В управлението и според стратегията на Адванс Глабал Трендс, следим всички споменати сектори и се стремим да се възползваме от потенциала им, за да осигурим по-висока доходност, при стриктно съблюдаване на риска. Вижте повече за представянето и стратегията на фонда.