Взаимните фондове са спестовен продукт, който помага на все повече хора да реализират дългосрочните финансови цели пред спестяванията им. Наричани още договорни фондове или колективни инвестиционни схеми, те представляват професионално управлявани инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи – акции, облигации, суровини и други.

Инвеститорите във взаимни фондове имат сходни цели и рисков профил. Когато купувате дялове на взаимен фонд, вие получавате част от портфейла му, съответстващ на инвестираната от вас сума.

Какви са ползите от инвестиции във взаимни фондове?

  • Инвестициите ви се управляват от професионалист;

Взаимните фондове се управляват от професионални портфейлни мениджъри, които имат необходимия опит, експертиза и достъп до различни финасови пазари, за да структурират и управляват инвестиционния портфейл.

  • Рискът, който поемате, е по-нисък;

Купувайки си дялове на КИС, вие купувате цял портфейл от различни видове активи, което минимизира риска на инвестицията ви.

  • Можете да спестявате малки суми регулярно;

За да инвестирате, не е необходимо да имате значителна сума пари. Можете да закупите дори само един дял, като инвестицията ви ще е равна на НСА (цена) на един дял.

  • Можете бързо и лесно да пренасочите парите си за целите на друга инвестиция;

Ако вашите инвестиционни очаквания се променят, вие можете да продадете дяловете си и да пренасочите парите си за целите на друга инвестиция, която съответства на новите ви очаквания и рисков профил.

  • Разполагате с парите си без срокове и падежи;

Много е лесно да изтеглите част или цялата инвестирана сума. Вие трябва да пуснете поръчка за обратно изкупуване на дяловете си и до няколко дни ще можете да разполагате с парите си. Получената сума може да се различава от първоначално инвестираната вследствие на промяна в НСА (цената) на взаимния фонд.

  • Всеки ден виждате кешовата равностойност на инвестицията ви.

Взаимните фондове публикуват цените си при всяко изчисляване на НСА и инвеститорите могат да проследяват актуалните цени на интернет страницата на издателя. Регулярно инвеститорите получават и инвестиционни коментари за управлението на портфейла и пазарната среда.

Какви видове взаимни фондове има?

Има много разнообразни видове взаимни фондове. Те се различават по своите фокус, активи, в които инвестират, стратегия на управление на портфейла, която прилагат.

  • Взаимни фондове в акции;

Те инвестират в акциите на публично търгувани компании и обикновено основната им цел е да реализират дългосрочна капиталова печалба на инвестицията.

  • Взаимни фондове в облигации;

Те инвестират в правителствени, общински и корпоративни облигации. Основната им цел е постигането на регулярна фиксирана доходност под формата на лихва.

  • Взаимни фондове паричен пазар;

Набраните средства се инвестират в различни депозити и други бързо ликвидни и краткосрочни инструменти, като основната им цел е запазването на първоначалната инвестиция и умерен краткосрочен доход и ликвидност.

  • Взаимни фондове в различни видове алтернативни активи.

Те инвестират в различни видове активи, като така се възползват от свойствата на диверсификацията, обикновено са активно управлявани и целят получаването както на краткосрочна доходност, така и на дългосрочна възвръщаемост на инвестицията.

Защо взаимните фондове са популярни в цял свят?

Защото предлагат на инвеститорите предимствата на професионално управляван портфейл от ценни книжа и добра диверсификация на инвестицията. Те са изключително подходящи за хора, които нямат необходите познания, време и възможности сами да управляват парите си.

Започнете да инвестирате във взаимни фондове дори със 100 лв. на месец чрез Спестовния план на Карол Капитал.