30
март
2022
#

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на емисия дялове от НДФ "Адванс Алтернативен Фонд"

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия дялове от НДФ "Адванс Алтернативен Фонд"

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК

Предложителят УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131134055, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57 („Управляващото дружество“), на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) с настоящото обявява началото на публичното предлагане на емисия дялове от първоначалното набиране на капитала на национален договорен фонд от затворен тип (НДФ) „Адванс Алтернативен Фонд“, организиран и управляван от УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД съгласно Решение на Комисията за финансов надзор („КФН“) № 225 – НИФ от 29.03.2022 г. („Фонда“).

Емитентът НДФ „Адванс Алтернативен Фонд“ (в процес на учредяване) не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

 

НДФ „Адванс Алтернативен Фонд“ е с фокус върху алтернативни инвестиции в бързорастящи частни компании и фондове в България и Източна Европа. Инвестиционната му стратегия се базира на селекция на акции / дялове на частни дружества с висок потенциал за ръст. За портфейла му ще се подбират дружества със силни екипи, солиден бизнес модел, с амбиция за бърза експанзия и сериозни конкурентни предимства от сектори на новата икономика като: информационни технологии и телекомуникации,  транспорт и логистика, здравеопазване и услуги, и други. Емитентите ще са от региона на Източна Европа – България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Унгария, Словакия, Чехия и др. Тези инвестиции могат да са както самостоятелни, така и съвместни (ко-инвестиции) с други от фондовете за дялов капитал.

Стратегията предвижда вложения и в други фондове за дялов капитал (private equity фондове) с различна специализация – такива с фокус върху фирми в ранен стадий (Venture Capital), в растеж (Growth Equity), в късен стадий (Buyout). Изходът от инвестициите ще се реализира чрез продажба на финансовите инструменти на стратегически, финансови или друг тип инвеститори, или чрез първично публично предлагане (IPO).

НДФ „Адванс Алтернативен Фонд“ ще прилага редовна дивидентна политика като разпределя минимум 90% от нетната реализирана печалба. Хоризонтът на инвестициите ще бъде дългосрочен (5+ години).

 

Предложената емисия е в размер на 41 000 000 (четиридесет и един милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми дяла, с право на глас, с право на дивидент и право на ликвидационен дял всеки, които се предлагат за записване при условията на първично публично предлагане (подписка за записване). Единичната емисионна стойност на един дял е равна на номиналната и е в размер на 1 (едно) евро. Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с Решение № 225 – НИФ от 29.03.2022 г. („Проспекта”).Броят на предлаганите дялове не подлежи на промяна, като не се допуска записване на повече дялове от общия брой предлагани дялове за набиране на капитала на Фонда и не се предвижда възможност за конкуренция между заявките. Капиталът на Фонда ще се счита за набран само ако са записани и заплатени най-малко 10 000 000 (десет милиона) дяла.

Началната дата на публичното предлаганеeдатата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Предложителя – www.karollcapital.bg: 30.03.2022 г.

Началната дата на подписката е датата, на която най-рано могат да се запишат дялове от емисията, която е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане: 07.04.2022 г.

Срокът за записване на дялове е 12 (дванадесет) работни дни.

Крайната дата за записване на дялове е последният работен ден на срока за записване на дялове: 26.04.2022 г.

Крайна дата за заплащане на дялове е третият работен ден след крайния срок за записване: 29.04.2022 г.

Не се допуска записване на дялове преди посочения начален и след крайния срок за записване на дялове.

Записването на дялове се извършва, като за целта инвеститорите подават заявки по образец до Управляващото дружество. Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на Управляващото дружество, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Общата стойност на заявката не може да е по-малка от минималният размер на инвестицията на един инвеститор, определен в размер на 100 000 (сто хиляди) евро.

Заплащането на записаните дялове следва да се извърши най-късно до крайната дата за записване на дялове, по следната набирателна сметка на Емитента:

IBAN: BG20 BPBI 7940 1491 3497 01

BIC: BPBIBGSF

„Юробанк България“ АД

Записването на дялове се счита за действително, само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните дялове в срока и при условията, посочени в Проспекта. При получаване на брой дялове, които не са цяло число, сумата на придобиваните дялове се закръглява до по-малкото цяло число. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой дялове, за които същата е изплатена изцяло. При частично заплащане на емисионната стойност под минималния размер на инвестицията, заявката се счита за недействителна.

Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на Емитента в БУЛСТАТ регистъра, воден от Агенцията по вписванията, и на емисията в „Централен депозитар“ АД.

Неоттегляемост на заявките: Съгласно ЗППЦК, инвеститорът не може да оттегли вече подадената си заявка за записване на дялове, но има правото да се откаже от записаните дялове по реда и при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129, във връзка с чл. 89с от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в Проспекта, като оттеглянето в този случай се извършва с писмена декларация подадена до Управляващото дружество.

Приключване преди крайния срок: . Ако общият предложен брой дялове е записан преди крайната дата на публичното предлагане, Управляващото дружество спира да приема нови заявки за записване на дялове от страна на инвеститори. При предсрочно записване на емисията, Управляващото дружество публично оповестява, че емисията е набрана и публичното предлагане е преустановено.

Проспектът е публикуван на интернет страницата на Предложителя: www.karollcapital.bg, и на интернет страницата на КФН:www.fsc.bg. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в офиса на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД на адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1, тел.: +359 2 4008 300, email: kcm@karoll.bg, лице за контакт: Даниел Ганев.

Всички документи относно публичното предлагане на емисия дялове от НДФ "Адванс Алтернативен Фонд" можете да намерите на ТОЗИ ЛИНК

 

Последни новини