Адванс Консервативен Фонд

Оптимално съотношение доходност/риск, без срокове и падежи, без данъци върху реализираната доходност

Накратко

ДФ Адванс Консервативен Фонд е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира основно в нискорискови и бързоликвидни активи - депозити, краткосрочни дългови ценни книжа, облигации и репо-сделки, като делът на акциите в портфейла на фонда е минимален. Целта на фонда е да се съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск.

Инвестиционна стратегия

Стратегията включва структуриране на инвестиционен портфейл на базата на консервативен подход, включващ основно инвестиции в нискорискови инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа и депозити, и в по-малка степен в акции. Политиката на фонда предвижда активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, инвестиране във финансови активи, които могат лесно и без съществена загуба на стойност да бъдат закупени или съответно продадени, както и постигане на устойчив, оптимален ръст при ограничаване на риска. Инвестиционната стратегия включва осигуряването както на лихвен доход, така и на доход под формата на капиталови печалби.

Адванс Консервативен Фонд предлага оптимално съотношение доходност/риск и възможност да спестявате без срокове и падежи, без загуба на натрупана лихва и без данъци върху реализираната доходност.

Камелия Димитрова
Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Консервативен Фонд”

Цени


НСА на дял* към 14.12.2018
0,9750
%
изменение спрямо предходна НСА
0.07%
Емисионна стойност на инвестиции:
<€50 000
0,9750
€50 000 - €250 000
0,9750
€250 000 - €500 000
0,9750
>€500 000
0,9750
Нетна стойност на активите
380 003,92
Цена на обратно изкупуване*
0,9735
3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

Доходност

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доходност по години
2.71%
6.53%
-0.65%
-4.79%
-2.54%
-0.92%
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Доходност-0.05%-1.54%-3.69%-3.55%-0.39%

Портфейл

ТОП 5 АКЦИИ

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
България / консервативен
Страна на регистрация:
България
ISIN
BG9000002121
Валута:
EUR
Дата на публично предлагане:
30.07.2012
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени към 14.12.2018
НСА/ДЯЛ:
0,9750
< €50 000:
0,9750
€50 000 - €250 000:
0,9750
€250 000 - €500 000:
0,9750
> €500 000:
0,9750
Цена на обратно изкупуване:
0,9735
Размер на фонда:
380 003,92
Доходност
1 месец:
-0.05%
6 месеца:
-1.54%
1 година:
-3.69%
От началото на годината:
-3.55%
3 години:
-9.22%
От начало на публично предлагане:
-0.39%
Стандартно отклонение*:
n/a
Разходи и комисионни
Разходи за покупка:
< €50 000
0.00%
€50 000 - €250 000
0.00%
€250 000 - €500 000
0.00%
> €500 000
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.15%
Такса за управление:
0.85% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Документи

Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Консервативен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.
инвестиционни коментари
2018
месечниобобщен

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт и клоновете в страната всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената вдясно банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт, или се внасят в брой в офисите на Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на акции на фонда:

Сметка в лева:
BG35BPBI79425018438501
Сметка в EUR:
BG17BPBI79425418438501

Юробанк И Еф Джи България АД | Титуляр: ДФ "Адванс Консервативен Фонд" | BIC: BPBIBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.